ONETONE/カリンバ OTKL-03KOA
OMOTECHO-SHOPPING - ¥ 4,675